SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Aktualno

Vabilo k oddaji ponudb za javno objavljene oglase in javne dražbe

JAVNA DRAŽBA

 

Družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper (v nadaljevanju: INTEREUROPA d.d.) objavlja                                                                                    

                                                       JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJTVE

INTEREUROPA d.d. poziva zainteresirane stranke za oddajo ponudb za odkup terjatve skupaj s pripadki in stranskimi terjatvami, do dolžnika:

- družbe BONIFIKA, Podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, matična številka 5838312000, davčna številka 20443358 (v nadaljevanju družba BONIFIKA).

Znesek terjatve do družbe BONIFIKA, na dan 11.9.2017, znaša 681.571,18 EUR (v nadaljevanju Terjatev). Za zavarovanje Terjatve je vpisana hipoteka na nepremičnini športna dvorana Bonifika s pomožnimi prostori, in sicer nepremičnine z ID znakom 2605-1179-75, 2605-1179-62, 2605-1179-70, 2605-1179-60, 2605-1179-69, 2605-1179-81, 2605-1179-72, 2605-1179-78, 2605-1179-67, 2605-1179-74, 2605-1179-77, 2605-1179-61, 2605-1179-66, 2605-1179-80, 2605-1179-79, 2605-1179-76, 2605-1179-73. V teku je postopek prisilne izvršbe, sklep o izvršbi je pravnomočen.

Postopek zbiranja ponudb:

INTEREUROPA d.d. bo obravnavala pisne ponudbe za odkup Terjatve, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 KOPER z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV«. V postopku prodaje lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno s pogoji navedenimi v nadaljevanju, oddajo pisno ponudbo za odkup Terjatve.

 Rok za oddajo ponudb je do vključno 9.10.2017.

INTEREUROPA d.d. bo upoštevala pravočasne ponudbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika in z naslednjo vsebino:

- Ime in priimek ali naziv ponudnika ter davčna številka,

- kontaktne podatke pooblaščene osebe,

- izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo ponudbe, kot tudi vse okoliščine v zvezi s pridobivanjem morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost nakupa Terjatve,

- osnovne finančne podatke ponudnika,

- ceno za odkup Terjatve,

- opis načina financiranja odkupa,

- rok plačila kupnine.

Ponudnik lahko pregleda dokumentacijo vezano na Terjatev, v obdobju od 18.9.2017 do 9.10.2017 v delovnih dneh od 9.00 do 15.00 ure v prostorih družbe INTEREUROPA d.d., pod pogojem, da podpiše Dogovor o nerazkrivanju podatkov in plačilom varščine v višini 5.000,00 EUR. INTEREUROPA d.d. si pridržuje pravico, da posameznemu ponudniku, brez navedbe razloga, zavrne vpogled v dokumentacijo ali mu onemogoči vpogled v določene informacije.

Odpiranje ponudb ne bo javno. INTEREUROPA d.d. bo predvidoma v roku 5 delovnih dni od izteka roka za oddajo ponudb, pisno odgovoril ponudnikom. INTEREUROPA d.d. si pridržuje pravico, da ponudnike pozove na izboljšanje ponudb, dopolnitev ponudb ali na dodatna poganjanja z vsemi ali samo z določenimi ponudniki. INTEREUROPA d.d. si ravno tako pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika, prav tako ni dolžna z nobenim ponudnikom skleniti pogodbe.

Ponudnikom, katerih ponudbe INTEREUROPA d.d. ne bo ocenila kot primerne oziroma katere s strani INTEREUROPA d.d. ne bodo izbrane ter v kolikor je bila vplačana varščina, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatve, pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da ponudnik pisno izjavo predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi pisne izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V tem primeru varščina nima značaja are in neizbrani ponudnik nima pravice zahtevati vračila dvojnega zneska varščine oziroma povrnitve morebitne škode zaradi neizbire.

Prenos Terjatev bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom oz. prodajo Terjatev bo plačal izbrani ponudnik - kupec. Terjatev se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo vse Terjatve INTEREUROPA d.d., vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonskem dopustnem obsegu. INTEREUROPA d.d. jamči le za obstoj terjatev, ne pa za njihovo izterljivost.

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu za odkup Terjatev oziroma postopku prodaje Terjatev ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. INTEREUROPA d.d. si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje terjatev. Ponudniki s svojim vstopom v postopek javnega razpisa soglašajo s pogoji izvedbe le-tega.

INTEREUROPA d.d. si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek zbiranja ponudb, prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper INTEREUROPA d.d. uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku družbe INTEREUROPA d.d.: Matjaž Ujčič, tel. 05 664 1260, e-pošta: matjaz.ujcic@intereuropa.si

Za ta javni razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji Terjatev se uporablja pravo Republike Slovenije. V primerih kakršnihkoli sporov je izključno krajevno in stvarno pristojno sodišče v Kopru.

 

V  Kopru, dne 16. 9. 2017                                                                

JAVNA DRAŽBA

Družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba,Filiala Ljubljana-Poslovalnica Vrtojba, naslov MMP Vrtojba, Nova Gorica (v nadaljevanju: INTEREUROPA d.d.), razpisuje

                                                                                                                                                                 JAVNO DRAŽBO

ki bo opravljena dne 28.6.2017 ob 8:30 uri v prostorih družbe INTEREUROPA d.d., Poslovalnica Vrtojba na naslovu Mednarodni prehod 8, 5290 Šempeter pri Gorici (sejna soba, 1 nadstropje) in na kateri bo predmet prodaje blago: LESENE DESKE DEBELINE 32 in 50mm (skladiščene od leta 2002), poreklo: Avstrija, cca 17,677 m3, cca 21.000 kg (v nadaljevanju: blago); predmetno blago se prodaja v kompletu. Blago ima status skupnostnega blaga EU in ni last družbe INTEREUROPA d.d.. Družba INTEREUROPA d.d. ga prodaja ob izvrševanju svoje zakonite zastavne pravice na njem.

Javna dražba bo opravljena, če se je bo udeležil najmanj en ponudnik. Ponudbe, dane družbi INTEREUROPA d.d. na javni dražbi, veljajo kot zavezujoče ponudbe v smislu določbe 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo, je 100,00 EUR. Družba INTEREUROPA d.d. ni dolžna sprejeti najugodnejše ponudbe, podane na javni dražbi. Ponudnik, ki poda najugodnejšo ponudbo, je v primeru, če jo družba INTEREUROPA d.d. sprejme, dolžan s to družbo najkasneje v roku 3 dni po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo, katere besedilo je sestavni del tega oklica. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV, ki ga je potrebno plačati ob prodaji.

Rok za plačilo kupnine je 3 dni po sklenitvi pogodbe oziroma po dogovoru. Kupec blaga ne more prevzeti in ni upravičen zahtevati njegove izročitve pred polnim plačilom kupnine družbi INTEREUROPA d.d.. Stroški skladiščenja blaga in drugi stroški, povezani z njim, od sklenitve prodajne pogodbe naprej bremenijo kupca in morajo biti poravnani pred prevzemom blaga. Blago je prodano kot blago, ki ima status skupnostnega blaga EU. Kupec, ki želi blago prepeljati iz R Slovenije v tretjo državo, mora vse formalnosti v zvezi s tem opraviti sam in na svoje stroške. Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim mora ponudnik zagotoviti sam.

Osebe, ki zastopajo ponudnike, ki so pravne osebe, morajo biti na javni dražbi zastopane preko zakonitega zastopnika, vpisanega v sodnem/ poslovnem registru. V kolikor ponudnika na javni dražbi zastopa pooblaščenec, mora ta imeti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika tega ponudnika.

Ponudnik mora do vključno 26.6.2017 vplačati varščino v višini 100 EUR, kot jamstvo za resnost ponudbe, na TRR INTEREUROPA d.d. št. 10100-0000006785, pri banki Intesa Sanpaolo Bank d.d., iz Kopra, s pripisom »javna dražba – lesene deske«. Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik predložiti pred začetkom javne dražbe kot pogoj za udeležbo na javni dražbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, Intereuropa d.d. obdrži varščino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izboru kupca na TRR, ki ga bo neizbrani ponudnik navedel.

Blago se prodaja po sistemu »videno- kupljeno« in po Incoterms pariteti »EX WORKS – skladišče IE, Mednarodni prehod 8, 5290 Šempeter pri Gorici«. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper družbo INTEREUROPA d.d. niso mogoči in so izrecno izključeni. Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak delovni dan od 9:00 do 11:00 ure v poslovnih prostorih družbe INTEREUROPA d.d., Poslovalnica Vrtojba, na naslovu Mednarodni prehod 8, 5290 Šempeter pri Gorici. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom družbe INTEREUROPA d.d., g. Dimitrij Pečenko, (tel.: +386 (0)5 330 99 11. Blago se nahaja v skladišču družbe INTEREUROPA d.d., Poslovalnica Vrtojba, na naslovu Mednarodni prehod 8, 5290 Šempeter pri Gorici.

Šteje se, da udeleženci javne dražbe soglašajo z zgornjimi pogoji.

Sestavni del tega razpisa so tudi fotografije blaga in besedilo prodajne pogodbe.

 

V Kopru, dne 09.06.2017

JAVNA DRAŽBA

 

Družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba,Filiala Celje PE Maribor, naslov Tržaška cesta 53, Maribor (v nadaljevanju: INTEREUROPA d.d.), razpisuje

JAVNO DRAŽBO

ki bo opravljena dne 13.02.2017 ob 13 uri v prostorih družbe INTEREUROPA d.d., PE Maribor na naslovu Tržaška cesta 43a, 2000 Maribor (sejna soba, 1 nadstropje, soba 202) in na kateri bo predmet prodaje blago: medicinsko-sanitetni material, obliži ipd., po specifikaciji (v nadaljevanju: blago); predmetno blago se prodaja v kompletu, oz. po posameznih sklopih (istovrstni artikli). Blago ima status skupnostnega blaga EU in ni last družbe INTEREUROPA d.d.. Družba INTEREUROPA d.d. ga prodaja ob izvrševanju svoje zakonite zastavne pravice na njem.

Javna dražba bo opravljena, če se je bo udeležil najmanj en ponudnik. Ponudbe, dane družbi INTEREUROPA d.d. na javni dražbi, veljajo kot zavezujoče ponudbe v smislu določbe 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo, je 100,00 EUR. Družba INTEREUROPA d.d. ni dolžna sprejeti najugodnejše ponudbe, podane na javni dražbi. Ponudnik, ki poda najugodnejšo ponudbo, je v primeru, če jo družba INTEREUROPA d.d. sprejme, dolžan s to družbo najkasneje v roku 3 dni po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo, katere besedilo je sestavni del tega oklica. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV in drugih davščin, ki jih je potrebno plačati ob prodaji. DDV in druge davščine se obračunajo dodatno na podlagi veljavnih predpisov.

Rok za plačilo kupnine je 3 dni po sklenitvi pogodbe oziroma po dogovoru. Kupec blaga ne more prevzeti in ni upravičen zahtevati njegove izročitve pred polnim plačilom kupnine družbi INTEREUROPA d.d. in plačilom pripadajočih dajatev. Stroški skladiščenja blaga in drugi stroški, povezani z njim, od sklenitve prodajne pogodbe naprej bremenijo kupca in morajo biti poravnani pred prevzemom blaga. Blago je prodano kot blago, ki ima status skupnostnega blaga EU. Kupec, ki želi blago prepeljati iz R Slovenije v tretjo državo, mora vse formalnosti v zvezi s tem opraviti sam (stroški carine in davščin se bodo obračunali glede na vrednost, ki ga je imelo blago v času njenega uskladiščenja). Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim mora ponudnik zagotoviti sam.

Osebe, ki zastopajo ponudnike, ki so pravne osebe, morajo biti na javni dražbi zastopane preko zakonitega zastopnika, vpisanega v sodnem/ poslovnem registru. V kolikor ponudnika na javni dražbi zastopa pooblaščenec, mora ta imeti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika tega ponudnika.

Ponudnik mora do vključno 09.02.2017 vplačati varščino v višini 100 EUR, kot jamstvo za resnost ponudbe, na TRR INTEREUROPA d.d. št. 10100-0000006785, pri banki Intesa Sanpaolo Bank d.d., iz Kopra, s pripisom »javna dražba – medicinsko-sanitetni material«. Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik predložiti pred začetkom javne dražbe kot pogoj za udeležbo na javni dražbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, Intereuropa d.d. obdrži varščino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izboru kupca na TRR, ki ga bo neizbrani ponudnik navedel.

Blago se prodaja po sistemu »videno- kupljeno« in po Incoterms pariteti »EX WORKS Tržaška cesta 43, Maribor«. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper družbo INTEREUROPA d.d. niso mogoči in so izrecno izključeni. Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak delovni dan od 9 do 14 ure v poslovnih prostorih družbe INTEREUROPA d.d., PE Maribor, na naslovu Tržaška cesta 43, 2000 Maribor. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom družbe INTEREUROPA d.d., g. Vojko Frelih (tel.: +386 (0)2 4208 487; email: vojko.frelih@intereuropa.si). Blago se nahaja v skladišču družbe INTEREUROPA d.d., PE Maribor na naslovu Tržaška cesta 43, 2000 Maribor.

Šteje se, da udeleženci javne dražbe soglašajo z zgornjimi pogoji.

Sestavni del tega razpisa je tudi specifikacija blaga in besedilo prodajne pogodbe.

 

V Mariboru, dne 01.02.2017