SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Splošni pogoji poslovanja - Intereuropa Express
1. Področje veljavnost
Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo za prevzem, cestni prevoz in dostavo/izročitev pošiljk produkta »Intereuropa Express« s strani Intereurope d.d. oziroma njenih podprevoznikov na področju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prevoznik). Prevozna pogodba je sklenjena, ko prevoznik prevzame pošiljko na prevoz. Z izročitvijo pošiljke prevozniku na prevoz se šteje, da je  naročnik storitve sprejel vsa določila teh Splošnih pogojev poslovanja in cenik storitev produkta »Intereuropa Express«. 

V primeru da Intereuropa d.d. za naročnika opravi še kakšno drugo storitev veljajo Splošni pogoji  poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije (zadnja izdaja), ki so na vpogled v poslovnih enotah Intereurope d.d. in na spletni strani www.intereuropa.si

2. Obseg storitev 
Določanje ustreznih prevoznih sredstev in prevozne poti je v izključni pristojnosti Intereurope d.d., ki lahko  izvršitev celotne ali delne storitve prepustiti podprevozniku, ki ga sama izbere. 

Obseg storitev produkta »Intereuropa Express« je razviden iz ponudbe produkta »Intereuropa Express« in drugih njenih informacij. 

Konkretni obseg storitev (standardne in dodatne storitve) ter plačilo se mora vsakokrat posebej dogovoriti. 

3. Pošiljka 
Za pošiljko se šteje količina stvari ali dokumentov, prevzetih na podlagi posameznega naročila, ki se prevaža za istega prejemnika z enim vozilom. 

Izdaja prevoznega dokumenta ni predvidena, ker bodo pošiljke evidentirane znotraj računalniškega sistema Intereurope d.d. V kolikor bi naročnik zahteval prevozni dokument, se le-ta lahko izda, vendar proti plačilu po trenutno veljavnem ceniku. Izdani prevozni dokument je neprenosljiv. 

Naročnik soglaša, da prevoznik po potrebi ali po lastni presoji, lahko preloži pošiljko iz enega na drugo vozilo. 

4. Pogoji za sprejem pošiljk na prevoz 
Naročnik naroči prevoz pošiljke v obliki elektronskega, telefonskega ali fax naročila. Naročilo je nepreklicno, razen, če se stranki naknadno ne sporazumeta in se dogovorita o plačilu dodatnih stroškov. 

Naročnik/pošiljatelj je dolžan pošiljko primerno transportu embalirati in opremiti z vsemi potrebnimi podatki, kot so: naslov prejemnika, število tovorkov znotraj pošiljke, teža, volumen in vrednost pošiljke. Ostale načine označevanja pošiljke stranki dogovorita sporazumno. 

V kolikor naročnik/pošiljatelj odpremlja pošiljko v embalaži, ki je že bila uporabljena, mora ugotoviti primernost ponovne uporabe le-te in odstraniti morebitne ostanke predhodnih odprem. 

Naročnik/pošiljatelj odgovarja za pakiranje pošiljke skladno z njeno naravo, oznakami, zahtevami prevozne poti in prevoznega sredstva ter za pravilno deklariranje vsebine tovorka. 

Naročnik/pošiljatelj odgovarja za škodo nastalo zaradi pomanjkljivo pakirane pošiljke, kot tudi za škodo nastalo zaradi pomanjkanja, nepopolnosti ali nepravilnosti pri carinskih in drugih dokumentih ter sporočenih podatkih. Naročnik/ pošiljatelj odgovarja tudi za škodo, ki nastane zaradi lastnosti blaga, ki je predmet prevoza. 

5. Izključene storitve 
Prevoznik lahko zavrne prevzem pošiljke na podlagi pregleda pošiljke na mestu prevzema ali že ob samem naročilu. Na prevoz se ne prevzamejo: 
 • stvari, katerih prevoz je po predpisih R Slovenije prepovedan, 
 • lahko pokvarljive stvari ali druge stvari občutljive na temperaturne spremembe, žive živali in rastline, 
 • pošiljke, katerih teža in volumen presegata v ceniku določen limit, razen na podlagi posebnega dogovora, 
 • pošiljke, ki so pomanjkljivo pakirane oz. kjer oblika in vrsta pakiranja ne ustreza njihovi vsebini in /ali naravi njihove vsebine oz. pošiljk, ki sploh niso pakirane. 
Samo po posebnem dogovoru se lahko prevzamejo na prevoz nevarne snovi po predpisih ADR ter visoko vredne stvari, kot so: zlato in druge plemenite kovine, bankovci in vrednostni papirji. V tem primeru je naročnik /pošiljatelj dolžan pred izročitvijo stvari navesti oznako stvari po ADR predpisih oziroma resnično vrednost stvari. 

Brez posebnega pooblastila naročnika lahko Intereuropa d.d. na stroške in riziko osebe, ki je pooblaščena razpolagati s pošiljko, ob vsakem času in kjerkoli, tako kot zahtevajo okoliščine, razloži, uniči in napravi neškodljive stvari, za katere se je po prevzemu ugotovilo, da so nevarne stvari ali katerih prevoz je prepovedan. 

Ob sprejemu tovorkov na prevoz si Intereuropa d.d. pridržuje pravico, da po lastni presoji le-te odpre in preveri njihovo vsebino kot tudi količino in težo s tehtanjem ali merjenjem. V kolikor se pri tehtanju izkaže, da je s strani naročnika/pošiljatelja deklarirana teža napačna, je za obračun veljavna dejansko ugotovljena teža. V tem primeru je naročnik dolžan plačati tudi tehtanje pošiljke po veljavnem ceniku. 

6. Prevozni rok in dostava 
Pošiljke prevzete na prevoz je Intereuropa d.d. dolžna dostaviti prejemniku v skladu z dogovorjenimi časovnimi roki. Prevozni rok začne teči od prevzema pošiljke pri pošiljatelju in izteče v trenutku, ko je bila pošiljka izročena prejemniku, oziroma, ko je bil opravljen prvi poizkus izročitve prejemniku. Kot kraj izročitve pošiljke se šteje vhod v objekt na naslovu prejemnika. 

Kadar so na prevoz prevzete pošiljke, ki se morajo ocariniti, začne teči prevozni rok od prevzema pošiljke na odpravnem distribucijskem centru ter izteče v trenutku izročitve obvestila o prispetju pošiljke na namembnem distribucijskem centru. 

Intereuropa d.d. je dolžna pošiljko izročiti prejemniku, ko ta pisno potrdi prejem. Potrdilo o dostavi Intereuropa d.d. vrača naročniku le na izrecno zahtevo in proti plačilu. V kolikor pošiljke ni bilo možno izročiti pri prvem poskusu, se prejemnika pisno obvesti o neuspelem poskusu dostave. Drugi poskus dostave bo izveden v skladu z dogovorom s prejemnikom pošiljke, vendar v okviru rednega delovnega časa prevoznika. 

Če prejemnik ne reagira na obvestilo o prispetju pošiljke v roku 7 dni, če noče sprejeti pošiljke ali če iz drugih razlogov pošiljke ni mogoče izročiti prejemniku, se pošiljka shrani in zahteva nadaljnja navodila od naročnika. Naročnik odgovarja za vse stroške, nastale z odpravo, hrambo, vrnitvijo pošiljke ter za ponovne dostave pošiljke. 

7. Ugovori in postopek reševanja reklamacij 
Intereuropa d.d ne odgovarja za naslednje škode: vse posledične škode, izgubljeni dohodek in materialne škode, škode nastale zaradi višje sile, specifičnih lastnosti blaga ali skritih napak blaga. 

Prejemnik mora najkasneje ob prevzemu pošiljke podati pisne pridržke in ugovore glede izgube ali vidnih poškodb pošiljke (očitne napake), ki so nastale med prevozom. Pisne pridržke, ugovore in specifikacijo glede izgube ali škode, ki je ni mogoče ugotoviti ob prevzemu (skrite napake), pa mora prejemnik podati najkasneje v 7 dneh od dneva prejema. V primeru skritih napak ali skritega manjka je dokazno breme, da je škoda/manjko nastala med prevozom, na naročniku pošiljke. Pridržki in ugovori morajo biti zabeleženi v ustreznem dokumentu ali optičnem čitalniku ter morajo biti obrazloženi in naslovljeni na pristojno poslovno enoto Intereurope d.d. 

Po preteku zgoraj navedenega roka stranka izgubi pravico zahtevati povračilo škode od Intereurope d.d. oziroma v kolikor prejemnik po poteku rokov za uveljavljanje izgube ali očitnih oziroma skritih napak pošiljke ne poda pridržka ali ugovora v zahtevani obliki, se domneva, da je bila pošiljka izročena v dobrem stanju. 

Intereuropa d.d. mora na podani pridržek ali ugovor odgovoriti v roku 15 dni. 

Pravica do vložitve odškodninskega zahtevka preneha v roku 6 mesecev od dneva dostave pošiljke ali od datuma, do katerega naj bi bila pošiljka dostavljena. 

Pošiljka se šteje za izgubljeno v kolikor ni predana prejemniku v roku 30 dni od prevzema na prevoz. Ugovori in odškodninski zahtevki morajo biti poslani pisno s priporočeno pošto. Vsebovati morajo komisijski zapisnik o nastali škodi, fotografije poškodb, dokazilo o vrednosti blaga ter druga dokazila, ki olajšajo ocenitev nastale škode. V primeru uveljavljanja očitnih napak mora biti komisijski zapisnik podpisan tudi s strani prevoznika (voznika). 

Intereuropa d.d. mora imeti dostop do poškodovanih stvari in mora imeti v teku obravnave odškodninskega zahtevka pravico pregledati oziroma preveriti originalno embalažo reklamirane pošiljke. V kolikor to ni mogoče, se reklamacija šteje za neveljavno. 

Intereuropa d.d. bo pristopila k reševanju reklamacij pod pogojem, da ima naročnik poravnane vse zapadle obveznosti. 

8. Odgovornost prevoznika 
Prevoznik ne odgovarja za škodo nastalo na pošiljki, ki je nastala zaradi: 
 • hib ali narave stvari, nepravilnega ali pomanjkljivega pakiranja oziroma priprave stvari, 
 • upoštevanja navodil in podatkov v zvezi s pošiljko, tovorom, ki jih je dobil od naročnika ali osebe, ki jo je ta za to pooblastil, 
 • neizročitve ali nepravočasne izročitve stvari s strani naročnika/pošiljatelja, 
 • naknadnih zahtev pošiljatelja ali prejemnika glede kraja dostave, 
 • drugih dejanj ali opustitev naročnika in oseb, ki jih on najame ali oseb, ki imajo pravico razpolagati s stvarmi, 
 • naročnikovega nespoštovanja določb veljavnih predpisov, teh pogojev, pogodbe ter navodil prevoznika in drugih oseb, ki jih je prevoznik pooblastil za dajanje navodil, 
 • manipulacij s pošiljko, nakladanja, zlaganja ali razkladanja tovora in drugih dejanj, povezanih s tovorom, ki jih opravi naročnik /pošiljatelj ali prejemnik, 
 • višje sile, vremenskih razmer in pojavov, naravnih in drugih nesreč, požara, stavk, zaustavitve ali izključitve delovne sile, zaustavitve, zaplembe ali zasega tovora, ostalih oblastnih ukrepov, odredb ali priporočil državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, administrativnih ali pravnih ovir, nemirov, uporov, revolucij, spopadov, vojne, nasilnih dejanj, ropov ali tatvin, 
 • ravnanja skladno z veljavnimi predpisi, prevozno pogodbo in/ali temi pogoji, 
 • drugih dejstev, vzrokov ali dogodkov, ki so kot razlogi, ki izključujejo krivdo, opredeljeni v veljavnih predpisih ter dejstev, vzrokov ali dogodkov, za katere prevoznik ne odgovarja ali dogodkov, ki se jim prevoznik ni mogel izogniti in njihovih posledic ni mogel preprečiti. 
Za izgubo ali poškodbo pošiljke, kakor tudi za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu in izročitvi pošiljke prejemniku, Intereuropa d.d. odgovarja v obsegu in do zneskov, določenih z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur.l.RS št. 126/2003) in Obligacijskim zakonikom. 

9. Zavarovanje 
Vsaka pošiljka je standardno zavarovana za riziko izgube ali poškodbe do vrednosti EUR 5.000,00 v skladu s pogoji zavarovalnice za zavarovanje blaga na prevozu (cargo zavarovanje). Ta strošek zavarovanja je vključen v ceno prevoza. 

V kolikor je vrednost posamezne pošiljke višja od vrednosti standardnega zavarovanja, se lahko pošiljka zavaruje na pravo vrednost, vendar le po izrecnem pisnem nalogu naročnika. V tem primeru se naročniku obračuna dodatna premija v skladu z veljavnim cenikom. 

V nasprotnem primeru pa odgovarjamo samo v obsegu in do zneskov določenih v Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu. 

10. Cenik in plačilo 
Za prevoz pošiljk veljajo pisno dogovorjene cene s plačnikom prevoza. Če ni drugače dogovorjeno, velja veljavni cenik produkta »Intereurope Express«, na dan izvršitve prevoza. Cenik je javen in je na razpolago v vseh poslovnih enotah Intereurope d.d. 

Prevoznina in ostali stroški morajo biti plačani najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa, in sicer v celoti brez zmanjšanja ali odloga zaradi morebitnega nasprotnega zahtevka ali pobotanja, ne glede na to ali je prevoznina plačljiva vnaprej ali pa v namembnem kraju. Za zamudno plačilo računov obračunamo zakonite zamudne obresti. V primeru zamude plačil več kot 15 dni od zapadlosti računa, si Intereuropa pridržuje pravico do ukinitve vseh popustov in ostalih ugodnosti naročnika/plačnika prevoza. 

Naročnik/plačnik lahko pisno reklamira račun najkasneje v roku 7 dni od datuma izstavitve. Kasnejših reklamacij prevoznik ne bo upošteval. 

Za prevoznino in ostale stroške, ki naj bi jih po nalogu naročnika/pošiljatelja plačal prejemnik, odgovarja prevozniku naročnik/pošiljatelj solidarno. 

Če je pošiljka pakirana tako, da se nanjo ne more in ne sme položiti drugega blaga, lahko prevoznik obračuna izgubljeni prostor na vozilu v skladu z veljavnim cenikom. 

Pošiljke se predvidoma prevzemajo/dostavijo v dogovorjenih časovnih rokih, v okviru rednega delovnega časa prevoznika. 

V primeru, da pošiljka ni pripravljena na prevzem, se ponovni prevzem opravi naknadno v dogovoru z naročnikom in dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. 

Če prejemnik ni dosegljiv, se ga pisno obvesti z Obvestilom o prispetju pošiljke. Dostava se ponovi v skladu z dogovorjenim rokom in dodatno zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Prav tako se vsaka dodatna dostava zaračuna v primeru odkupnih pošiljk, v kolikor prejemnik nima gotovine. 

11. Varstvo osebnih podatkov 
Intereuropa se zavezuje spoštovati zasebnost uporabnika, zato bo pridobljene osebne podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in General Data Protection Regulation-GDPR (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta, Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta). 

Vsi osebni podatki o stranki bodo varni pred tretjimi strankami in bodo uporabljeni le za izvedbo storitve s strani družbe Intereuropa. Intereuropa lahko posreduje osebne podatke tretjim osebam (podizvajalcem) izključno za potrebe izvedbe storitve.  

12. Hramba osebnih podatkov 
Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali ali nadalje obdelovali. Intereuropa bo osebne podatke hranila do prenehanja poslovnega sodelovanja oziroma do plačila storitve. 

Podatki se bodo hranili v digitalni obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oziroma na podlagi zahteve stranke se bodo podatki trajno izbrisali. 

13. Primer varnostnega incidenta 
V primeru kakršnega koli vdora (npr. v sistem), odtujitve ali izgube osebnih podatkov je Intereuropa dolžna v času 48 ur obvestiti organe pregona, v času 72 ur pa posamezno stranko. 

14. Pisna oblika in pristojnost sodišča 
Spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja veljajo samo, če so v pisni obliki. 

Za vse spore v zvezi z opravljanjem storitev po teh Splošnih pogojih poslovanja je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

Intereuropa d.d.