SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Varstvo okolja
Intereuropa je sodoben logistični koncern, ki svojo dejavnost razvija družbeno odgovorno. Spoštuje veljavno zakonodajo in preverja ustreznost svojega poslovanja.
S politiko celovite kakovosti poslovanja se je Intereuropa zavezala k izvajanju okolju prijaznih logističnih storitev - The Green Logistics.

Skoraj vsa tovorna vozila izpolnjujejo evropske zahteve o dovoljenih količinah izpušnih plinov in stopnji hrupnosti. Vozila, ki niso v skladu z evropskimi zahtevami, ne uporabljamo lokalno na domačem trgu. Spoštujemo tudi evropske predpise za prevoz nevarnih snovi. Nenadzorovane izlive tekočin v okolje preprečujemo z vgradnjo lovilcev maščob na parkiriščih, ki nam jih pooblaščeni izvajalci, s katerimi sklepamo pogodbe, vgradijo v skladu z veljavnimi tehničnimi, standardnimi in gradbenimi normativi. Omenjenim predpisom ustreza tudi opremljenost štirih skladišč, kjer lahko skladiščimo nevarne snovi.

Ekološkim standardom sledimo tudi pri obnovi in gradnji poslopij ter pri gradnji in nakupu novih naprav. Izpolnjevanje ekoloških standardov na področju varovanja okolja potrjujemo z rednimi analizami odpadnih vod in dimnih plinov. Meritve ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur.l.RS št. 10/99).

Odpadke, ki nastajajo pri naši dejavnosti, zbiramo ločeno ter nam jih odpeljejo za to pooblaščene organizacije. S preverjenimi polžnimi zabojniki bomo v bodoče opremili vse večje odjemne lokacije in tako pripomogli k boljšemu ekološkemu učinku.
Zadnji inšpekcijski pregled obrata: 31. 05. 2023

OGLEJTE SI TUDI