SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Integriteta
Pri doseganju ciljev družbe dosledno sledimo osnovnim etičnim vrednotam: poštenost, zaupnost, nepristranskost, skladnost, odgovornost in transparentnost.

ETIČNI KODEKS SKUPINE INTEREUROPA

V družbah skupine INTEREUROPA je integriteta ena izmed najpomembnejših vrednot. Poslujemo v skladu z zakoni, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli. Korporativno integriteto razumemo kot eden izmed temeljnih pogojev za uspešno in dolgoročno poslovanje. Zaposleni v družbah skupine INTEREUROPA pri svojem delu sprejemamo odločitve, ki vplivajo na poslovanje, korporativno integriteto in ugled družbe. Etični kodeks zavezuje vse zaposlene in nas usmerja k pravilnim ravnanjem v določenih okoliščinah.

NAŠE OSNOVNE ETIČNE VREDNOTE

  • Poštenost. Pri doseganju ciljev družbe je pomembno povezovanje in delo z ljudmi, na katere se lahko zanesemo. Zahtevamo pošteno obnašanje in odprt odnos vseh, ki so v proces vključeni. Spoštujemo pravila, poslovne etike ter sklenjene dogovore.
  • Zaupnost. Skrivnosti družbe in poslovne skrivnosti obravnavamo zaupno. Zaposleni uporabljamo informacije le za opravljanje delovnih nalog.
  • Nepristranskost. Zaposleni se izogibamo kakršnikoli obliki diskriminacije, ki bi temeljila na starosti, rasi, etični pripadnosti, nacionalnosti, jeziku, veroizpovedi, političnem ali sindikalnem prepričanju, spolu, spolni usmerjenosti in zdravju.
  • Skladnost. V družbi delujemo skladno z veljavno zakonodajo, smernicami, internimi pravili, sprejetimi akti, standardi, etičnim kodeksom in vrednotami koncerna INTEREUROPA.
  • Odgovornost. Izpolnimo svoje obveznosti in prevzemamo odgovornosti za svoje ravnanje do ostalih zaposlenih, delničarjev, kupcev, dobaviteljev, naravnega in družbenega okolja.
  • Transparentnost. Obveščanje tako znotraj družbe kot navzven poteka transparentno, razumljivo, odkrito in pošten

INTERŽVIŽGAČ - APLIKACIJA ZA PRIJAVO SUMOV KRŠITEV

Aplikacija je namenjena prijavam sumov kršitev in postavljanju vprašanj s področja integritete tako s strani delavcev skupine Intereuropa, kot tudi s strani tretjih oseb. Vse prejete podatke obdelujemo izključno z namenom odkrivanja in preiskovanja sumov kršitev, oziroma nudenja pojasnil v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev v skupini Intereuropa.

Interžvižgač

Kontakt: etika@intereuropa.si

OGLEJTE SI TUDI

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*: