SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
O delnici
Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Vodenje v koncernu Intereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom doseganja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizadevamo izpolniti zahteve in pričakovanja kupcev.
27.05.2024

OBVESTILO O VPISU SKUPŠČINSKEGA SKLEPA O UMIKU DELNIC Z OZNAKO IEKG Z ORGANIZIRANEGA TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SODNI REGISTER

INTEREUROPA, globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), obvešča javnost, da je Okrožno sodišče v Kopru dne 24.05.2024, s sklepom opr. št. Srg 2024/17279 v sodni register vpisalo sklep 42. skupščine delniške družbe INTEREUROPA d.d. z dne 16.05.2024, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe z ISIN kodo SI0031100090 in z oznako IEKG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza d.d.).

Navedeni sklep skupščine je bil sprejet z večino več kot 9/10 osnovnega kapitala družbe, zato skladno z določbami 125. čl. ZTFI-1 učinkuje z dnem vpisa v sodni register.

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG ZA OBDOBJE 2020 - 2023

2020 2021 2022 2023
število vseh delnic 27.488.803 27.488.803 27.488.803 27.488.803
število prednostnih delnic 10.657.965 10.657.965 10.657.965 10.657.965
številonavadnih delnic 16.830.838 16.830.838 16.830.838 16.830.838
- od tega število lastnih delnic 18.135 18.135 18.135 18.135
knjigovodska vrednost delnice (31.12.) 3,25 3,38 3,54 3,75
podatki o trgovanju
zaključni tečaj konec leta (31.12.) 1,16 1,46 1,21 1,30
tehtani povprečni tečaj 1,40 1,38 1,41 1,25
najvišji tečaj 1,87 1,49 1,50 1,46
najnižji tečaj 1,02 1,06 1,15 1,14
tržna kapitalizacija v tisoč EUR 19.524 24.573 20.365 21.880
promet v tisoč EUR 526 157 76 31
kazalniki
čisti dobiček na delnico 0,08 0,13 0,08 0,12
denarni tok na delnico 0,23 0,27 0,29 0,27
bruto dividenda na delnico 0,00 0,00 0,00 0,00
P / BV 0,36 0,43 0,34 0,35
P / CF 5,15 5,45 4,24 4,90
P / E 14,5 11,2 8,6 10,8
kapitalski donos -18,9% 25,9% -17,1% 7,4%
dividendni donos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
skupni donos delnice -18,9% 25,9% -17,1% 7,4%

Knjigovodska vrednost = kapital  /  (število vseh delnic – število lastnih delnic) 
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi
Čisti dobiček ali izguba na navadno delnico = čisti dobiček ali izguba, ki pripada navadnim delničarjem / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
Denarni tok na delnico = (čisti dobiček - dividende + amortizacija) / (število vseh delnic – število lastnih delnic)
P / BV = zaključni tečaj ob koncu leta  /  knjigovodska vrednost delnice
P / CF = zaključni tečaj ob koncu leta  / denarni tok na delnico
P / E = zaključni tečaj ob koncu leta  /  čisti dobiček na delnico
Kapitalski donos = porast zaključnega tečaja v enem letu


PRVIH DESET DELNIČARJEV INTEREUROPE D.D. NA DAN 31. 12. 2023

31.12.2023
Delničar Število delnic Delež
1. Pošta Slovenije, d.o.o. 25.924.545 94,3%
2. fizična oseba 122.707 0,4%
3. fizična oseba 76.573 0,3%
4. fizična oseba 73.196 0,3%
5. fizična oseba 63.884 0,2%
6. Arima, d.o.o. 44.366 0,2%
7. Raiffeisen Bank International AG 35.643 0,1%
8. fizična oseba 22.409 0,1%
9. fizična oseba 20.100 0,1%
10. Albacore, d.o.o. 20.000 0,1%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 28.05.2024
1.70 €