SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Upravljanje družbe
Poglavitna dejavnost Intereurope je zagotavljanje celovite palete logističnih storitev v popolno zadovoljstvo svojih kupcev. Širok nabor logističnih rešitev obvladujemo prek treh ključnih poslovnih področij: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične rešitve.

Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Vodenje v koncernu Intereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom doseganja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizadevamo izpolniti zahteve in pričakovanja kupcev. Zavedamo se, da je učinkovit sistem vodenja in upravljanja povezanih družb eden od vzvodov za uspešno doseganje poslovnih ciljev in boljšo preglednost poslovanja družb koncerna Intereuropa.

Poglavitna usmeritev upravljanja družbe Intereuropa d.d. in koncerna Intereuropa je transparentno delovanje, jasna delitev odgovornosti in nalog med organi, stalna skrb za neodvisnost in lojalnost članov organov vodenja in nadzora ter neprestano spremljanje in uvajanje izboljšav za povečevanje učinkovitosti upravljanja.

Poglavitna dejavnost Intereurope je zagotavljanje celovite palete logističnih storitev v popolno zadovoljstvo svojih kupcev. Širok nabor logističnih rešitev obvladujemo prek treh ključnih poslovnih področij: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične rešitve.

POSLANSTVO

Poslanstvo koncerna je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanje optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev ter hkrati družbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnika, zaposlene in druge deležnike.

VIZIJA

Biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev.

VREDNOTE

Integriteta, odličnost, prilagodljivost in prožnost, odgovornost ter timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev.

ORGANI DRUŽBE

Uprava, nadzorni svet in skupščina družbe.

Poslovno vizijo uresničujemo z izkoriščanjem konkurenčnih prednosti in sicer: lastne mreže povezanih družb, vzpostavljeno partnersko mrežo, velikim naborom različnih produktov in lastno infrastrukturo ter strokovno usposobljenimi kadri. Slednjim namenjamo posebno pozornost predvsem pri učinkovitemu razvoju kadrov, gradnji kulture uspeha in izobraževanju zaposlenih s ciljem spodbujanja in ohranjanja motiviranih in strokovno usposobljenih kadrov kot ključnega elementa nadaljnjega razvoja koncerna Intereuropa.

Strateške cilje za štiriletno obdobje opredeljuje »Strateški načrt skupine Intereuropa 2015-2018«, dolgoročni cilj upravljanja Intereurope pa je opravljanje pridobitne dejavnosti s ciljem maksimiranja vrednosti družbe in ustvarjanja vrednosti za delničarje na dolgi rok. Ob tem Intereuropa upošteva načela trajnostnega razvoja in deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in vseh ostalih deležnikov.
 
Upravljanje družbe Intereuropa d.d. poteka po t.i. dvotirnem sistemu, po katerem družbo samostojno in na lastno odgovornost vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. 

Ena izmed štirih dimenzij za uresničevanje poslovne vizije je učinkovito upravljanje koncerna. Z ustreznimi ukrepi Intereuropa zagotavlja optimalno sodelovanje med odvisnimi družbami, prenaša znanje iz matične družbe na hčerinske družbe, spodbuja prenos znanja in dobrih praks med družbami v koncernu ter zagotavlja koordinacijo razvoja, trženja in izvajanja produktov na način, ki zagotavlja doseganje največje možne stopnje učinkovitosti koncerna kot celote. Intereuropa d.d. obvladuje svoje odvisne družbe tudi z enotnimi računovodskimi usmeritvami in politiko. Transakcije med povezanimi osebami so zasnovane na tržnih pogojih.

Člani uprave in vodilni delavci Intereurope d.d. so člani nadzornih svetov, upravnih odborov ali uprav odvisnih družb, s čimer se zagotavlja usklajenost izvajanja strateških odločitev, izboljšuje pretok informacij ter izvaja nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

Obenem Intereuropa v povezanih družbah spodbuja lokalno odzivnost in prilagodljivost družb lokalnemu okolju v smeri optimalnega ponujanja storitev lokalnim kupcem in njihovega postopnega vpenjanja v mrežo koncerna.

Intereuropa kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

 

OGLEJTE SI TUDI

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 28.05.2024
1.70 €
O delnici