SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
Nadzorni svet
Poglavitna dejavnost Intereurope je zagotavljanje celovite palete logističnih storitev v popolno zadovoljstvo svojih kupcev. Širok nabor logističnih rešitev obvladujemo prek treh ključnih poslovnih področij: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične rešitve.

Nadzorni svet družbe ima skladno s Statutom družbe Intereuropa d.d. sedem članov, od tega štirje člani nadzornega sveta zastopajo interese delničarjev, trije pa interese delavcev. Izvoljeni so za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, člane nadzornega sveta-predstavnike delavcev pa izvoli svet delavcev ter skupščino o njihovi izvolitvi le seznani.

Temeljna naloga nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe in nadzor nad upravljanjem koncerna. Med pomembnejšimi pristojnostmi nadzornega sveta so imenovanje in odpoklic članov uprave ter potrjevanje letnega poročila.

Pristojnosti, vodenje in način delovanja nadzornega sveta določajo ZGD-1, Statut družbe in poslovnik o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet za vsako leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti in opredeli predvidene vsebine ter termine sej nadzornega sveta. V koledarju predvidenih sej nadzornega sveta vnaprej določi predvidene datume in okvirne vsebine sej; predvsem tiste vsebine, ki so obvezne glede na zavezanost k javni objavi rezultatov poslovanja. Delničarjem poroča o svojem delu v pisnih poročilih skupščini.

Nadzorni svet s sklepom ustanovi komisije, katerih osrednja naloga je svetovanje nadzornemu svetu pri sprejemanju odločitev glede specifičnih vprašanj. Pri oblikovanju posamezne komisije nadzorni svet določi njen predvideni mandat ter pristojnosti in pooblastila.

StatutPoslovnik o delu nadzornega sveta

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 28.05.2024
1.70 €
O delnici